herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Program Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody  uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+)  będzie można składać:

 • od 1 lutego 2021 r. – wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
 • od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.

W Gminie Dziwnów realizacją świadczenia wychowawczego zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3; pokój nr 1, tel. 91 3813786, tel./fax 91 3814282.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Organ właściwy wysyła wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Wymagane wnioski i dokumenty (w zależności od sytuacji) dostępne są do pobrania na stronie internetowej:

wnioski do pobrania - program rodzina 500+

Osoby ubiegające się o świadczenie ,,Dobry start’’ oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia odpowiednio następujących dokumentów (w zależności od sytuacji):

 • Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty wychowawczych
 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie powinna do wniosku dołączyć wymagane kopie dokumentów. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania