herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Burmistrz Dziwnowa informuje, że w Gminie Dziwnów zadanie w zakresie przyznania i wypłaty dodatku osłonowego realizuje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2.100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę,
 3. osobie, o której mowa w pkt 1 i 2 w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1 lub 2, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy tak ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1)  400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2)  600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3)  850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4)  1.150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności, wynosi rocznie:

1)  500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2)  750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3)  1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4)  1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, Ośrodek Pomocy Społecznej odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

PLIKI DO POBRANIA:

1.  Druk wniosku o dodatek osłonowy.

Nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy

2. Wskazówki do wypełnienia wniosku.

/pliki/dziwnow-ops/pliki/Wskaz%C3%B3wki_jak_wype%C5%82ni%C4%87_wniosek_o_dodatek_os%C5%82onowy.pdf

3. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

 

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania