herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, powołanym przez Burmistrza Gminy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych.
 • Żandarmerii Wojskowej w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.
 • kuratorzy sądowi.

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dziwnów został powołany Zarządzeniem nr VIII.634.2023 Burmistrza Dziwnowa z dnia 18 września 2023 r., na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz Uchwały Nr LXI/622/23 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dziwnów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2023 r. poz. 4384 i poz. 4512).

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 7. monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";
 8. przekazywanie informacji o prowadzeniu procedury "Niebieskie Karty", w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, w stosunku do której są realizowane działania w ramach procedury "Niebieskie Karty"  - właściwemu po zmianie zespołowi interdyscyplinarnemu, oraz na jego wniosek - także dokumentacji wytworzonej w trakcie procedury "Niebieskie Karty", prowadzonej przez grupę diagnostyczno-pomocową dotychczasowego miejsca zamieszkania;
 9. kierowanie, na wniosek grupy diagnostyczno - pomocowej, osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 10. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c Kodeksu wykroczeń (Niestosowanie się do obowiązków przez osoby stosujące przemoc domową skierowane do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych).

Wnioski grupy diagnostyczno – pomocowej określone w pkt 9 i 10 są dla Zespołu Interdyscyplinarnego wiążące.

Jeżeli osobą stosującą przemoc domową jest funkcjonariusz Policji, Zespół Interdyscyplinarny informuje komendanta właściwej jednostki organizacyjnej Policji o złożeniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10.

Jeżeli osobą stosującą przemoc domową jest żołnierz Żandarmerii Wojskowej, Zespół Interdyscyplinarny informuje komendanta właściwej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej o złożeniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10.

Zadania grup diagnostyczno – pomocowych.

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno - pomocowe.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

 1. dokonanie, na podstawie procedury "Niebieskie Karty", oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 2. realizacja procedury "Niebieskie Karty" w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 3. zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury "Niebieskie Karty" pod jej nieobecność;
 4. realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 5. występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 6. występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c Kodeksu wykroczeń (Niestosowanie się do obowiązków przez osoby stosujące przemoc domową skierowane do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych).
 7. monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury "Niebieskie Karty";
 8. zakończenie procedury "Niebieskie Karty";
 9. dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
 • uznania braku zasadności wszczęcia procedury "Niebieskie Karty",
 • wszczęcia procedury "Niebieskie Karty";
 1. informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury "Niebieskie Karty".

 

 

 

 

 

 

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania