herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ops.dziwnow.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany dokumentów do postaci plików PDF). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać programami OCR.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików PDF
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-17
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-02-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod adresem poczty elektronicznej ops@dziwnow.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencję w wersji papierowej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mała 3, 72-420 Dziwnów bądź dzwoniąc pod numer telefonu 913813786, 913814282. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Marta Katarzyńska - Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziwnowie
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
ops@dziwnow.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
913813786, 913814282

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej zgodnie z art. 18 ust. 7 i 8 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/pl
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Rada Miejska w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2015-08-27
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2015-08-27
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mała 3, 72-420 Dziwnów, Marta Katarzyńska - Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziwnowie
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie mieści się na parterze w jednym budynku, do którego trzeba wejść po schodach. Przy schodach zamontowana jest poręcz. Wejście do budynku jest również przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek ma zamontowaną platformę pionową dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie ma pętli indukcyjnych i informacji głosowych. Przed Ośrodkiem są miejsca parkingowe ale bez wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Toaleta wewnątrz budynku nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą również załatwić sprawę po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem. Przed wejściem do Ośrodka znajduje się również dzwonek dla osób niepełnosprawnych umożliwiający przywołanie pracownika.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
sukcesywne umieszczanie na stronie www Ośrodka dokumentów w prawidłowych plikach
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania