herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

REFUNDACJA KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ PODATKOWI VAT

WYNIKAJĄCEJ Z OPŁACONEJ FAKTURY DOKUMENTUJĄCEJ DOSTARCZENIE PALIW GAZOWYCH

od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

DO ODBIORCY PALIW GAZOWYCH

(zwana dalej – refundacją podatku VAT)

 

Burmistrz Dziwnowa informuje, że w Gminie Dziwnów zadanie w zakresie refundacji podatku VAT realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3.

Odbiorcy paliw gazowych uprawnieni do refundacji podatku VAT.

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;

2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

- przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Za paliwa gazowe w rozumieniu ustawy uznaje się gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej.

Wniosek o refundację podatku VAT

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie ul. Mała 3, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT, w szczególności w zakresie:

1) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowaw art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

2) wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu,

- jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Wzór wniosku do pobrania: wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT  za 2023r.

Klauzula RODO do pobrania: Klauzula informacyjna RODO

 

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania